Tietosuojakäytäntö

ENGLISH version

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Sailpix henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Dokumentti on ollut voimassa 25.5.2018 lähtien. Viimeisin muutos on tehty12.8.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Sailpix, Katajaharjuntie 11 A 11, 00200 Helsinki

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Erik Lähteenmäki, erik.lahteenmaki@sailpix.fi, puhelin 0400-199950

 

3. Rekisterin nimet

-Yrityksen jäsenrekisteri
-Valokuvatietokanta

Rekisterin nimi Tarkoitus Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yrityksen asiakasrekisteri:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti

Asiakaspalvelu median tai palvelun toimittamista varten. Asiakassuhteen hoitaminen.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin toimitettaessa valokuvia, videoita tai mediaa eri muodoissa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin
Yrityksen valokuva- ja videotietokanta Valokuvien ja videoiden näyttäminen yrityksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedonvälitykseen kuuluva sananvapaus.Valokuvia ja videoita julkaistaan uutistarkoituksessa ainoastaan kilpailuista ja yleisissä paikoissa järjestetyistä tapahtumista. Kuvissa olevia henkilöitä ei merkitä yksilöidysti ilman asianomaisen henkilön lupaa.

 

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).